Zástupci pedagogických pracovníků školy: 

Mgr. Slavomír Kočí – předseda, Mgr. Radka Přemyslovská

Zástupci zákonných zástupců žáků:

Barbora Struhárová, Hana Hašová

Zástupci zřizovatele: 

Mgr. Marek Štencl, Bc. Miroslava Krausová

Školská rada je zřízena na základě ustanovení §167, 168 zákona č. 561/2004 Sb. a pracuje v souladu s ním. Její funkční období je tříleté. Z důvodu problematické situace zapříčiněné epidemií covid-19 volby členů ŠR z řad zákonných zástupců probíhaly formou ankety prostřednictvím systému EduPage a to od 11. 11. do 14. 11. 2021. Hlasování se zúčastnilo 102 rodičů. Členové z řad zaměstnanců školy byli voleni formou vhazování lístků s navrženými kandidáty; zúčastnilo se 29 voličů. Zástupci za zřizovatele byli jmenováni obcí Nový Malín.