Čerpáno z almanachu, který byl vydán u příležitosti 100. výročí založení školy.

Na začátku 20. století se neustále zvětšoval počet dětí v tehdejším Frankštátě. Provizorní školu ve dnešní budově Obecního úřadu navštěvovalo až 449 dětí v pěti třídách. Tato budova tak velkému počtu žáků nevyhovovala a tak se začalo hledat místo pro stavbu větší školy. Nakonec byla vybrána parcela v polích. Zde byla 9. listopadu roku 1904 slavnostně otevřena. Například školní rok 1908/09 byl zahájen s 549 žáky. Do konce první světové války se počet žáků pohyboval mezi 400 – 500. Do konce druhé světové války byla naše škola pouze německá obecná škola, s koncem války byla německá obecná škola zrušena. Válkou škola velmi utrpěla, převážná část nábytku i inventáře byla zničena a odcizena, nebyly učebnice. 26. Srpna 1945 byla zřízena obecná škola a organizovaná jako pětitřídní, od 1. září 1948 přejmenovaná na národní školu. Počet žáků se pohyboval mezi 165 – 175. Během tohoto období byly provedeny různé opravy školní budovy: fasáda, schody u vchodu byly nahrazeny novými. Nevyhovující kachlová kamna byla nahrazena kovovými. Jedna třída byla zrušena a z ní byla zřízena společná žákovská šatna. Proražením zdi bylo získáno výhodnější spojení s tělocvičnou přímo ze školy. Počátkem padesátých let bylo zavedeno na škole polední stravování žáků. Ve školním roce 1952/53 byly ve zdejší škole umístěny dvě elokované třídy II. Střední školy v Šumperku. Výnosem ministerstva školství byla 1. září 1953 zdejší národní škola přeměněna na osmiletou střední školu. Od školního roku 1953/54 začal počet žáků stoupat, mimo to o dva roky později začali do 6. – 8. ročníku dojíždět žáci z Mladoňova a Václavova. Proto bylo nutné hledat další učebny. V budovách došlo k několika úpravám. Největší akcí byla výstavba septiku prováděná v akci „Z“. Dále byl nainstalován školní rozhlas, položeny parketové podlahy v některých učebnách a v tělocvičně, vystavělo se sociálního zařízení. Do všech tříd byl zaveden vodovod a opravena střecha. Dne 1.1.1959 byla při škole zřízena družina mládeže.

V průběhu školního roku 1962/63 v akci „Z“ byla zahájena výstavba dřevěné budovy pro školní stravovnu, dílny a pionýrskou klubovnu. Tato budova byla dokončena v roce 1965. Dobrovolnou brigádnickou prací učitelů školy ve školním roce 1965/66 byla zřízena přírodovědná učebna. V dalším školním roce pak odborná učebna matematiky, ve kterém byl instalován vyučovací stroj „Student“ zkonstruovaný a vyrobený učitelem školy Arnoštem Lavičkou. Šlo o jeho vlastní vynález, který mu byl patentován. Stroj sloužil k procvičování učiva a ke kontrole vědomostí žáků. V akci „Z“ byl ještě přemístěn hlavní vchod za západní strany na jižní stranu, vybudován nový přístup ke škole, nový plot a střecha.

V roce 1973 byla zahájena výstavba šestitřídního pavilonu, která byla za dva roky dokončena. Jednalo se o montovanou stavbu typu Kord a firma Rudné doly Jeseník provedla montáž ocelové konstrukce, obvodového pláště, stropů a oken. Zbytek stavebních prací byl vytvořen brigádnickou prací žáků, učitelů a občanů obce – hlavně rodičů dětí. Dnem 1.9.1977 byla zrušena jednotřídní škola v Mladoňově a děti z této školy začaly dojíždět do školy v Novém Malíně. V roce 1985 byla provedena generální oprava oken v pavilonu, izolace tělocvičny. K 1.2.1989 došlo z důvodu havarijního stavu školní stravovny a dílen k uzavření těchto prostor, jídelna byla umístěna do budovy II. MŠ. Nová jídelna a kuchyně ve škole byly uvedeny do provozu v říjnu 1997. V roce 1996 byla zhotovena na pavilonu nová sedlová střecha a byla vybudována počítačová učebna.