Žádost o uvolnění z vyučování – více dnů

(dle paragrafu 50 zákona 561/2004 Sb. v platném znění)

Zákonní zástupci žáka:

Žádáme o uvolnění z vyučování žáka/žákyně…………………………………………

 třídy ………… na dobu od ………………….. do ……………………z důvodů:

Veškeré učivo probrané v zameškaném období si syn – dcera doplní. Jsem si vědom/a všech právních důsledků, které toto rozhodnutí může mít a činím jej dobrovolně.

Podpis zákonného zástupce:

Vyjádření třídního učitele/učitelky:   souhlasím      nesouhlasím

Podpis třídního učitele/učitelky:

Vyjádření ředitelky školy:                      povoluji          nepovoluji

Podpis ředitelky školy: